Tymczasowy rachunek sprzedaży czyli co to jest proforma?

Szczegółowe wskazówki dotyczące tego, jak wygląda faktura proforma. Przekonaj się!

Wszyscy, którzy prowadzą swoją firmę, ale także i większość osób realizujących zakupy przez internet, spotkali się przynajmniej raz z fakturą proforma. Nie każdy jednakże wie, czym rzeczywiście jest ten dokument i co go odróżnia od typowej faktury.

Czy faktura proforma jest zobowiązująca?

Po łacinie pro forma oznacza „dla pozoru”, więc często spotykamy się z określeniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I rzeczywiście, faktura tego rodzaju nie jest dokumentem księgowym, a więc nie uwzględnia się jej w księdze przychodów i rozchodów lub w ewidencji księgowej. Powinno się jednakże zatrzymać ją np.dla celów informacyjnych.

Faktura proforma powinna być traktowana raczej jako dowód handlowy, będący formą zapowiedzi danej oferty. Nie stanowi dowodu wykonania usługi czy kupna artykułów, a więc zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług nie wywołuje skutków w obszarze podatku VAT. Ale czy faktura proforma jest zobowiązująca? Nie, dlatego że mówi o usłudze czy też sprzedaży, która jeszcze nie została sfinalizowana, tym samym warunki transakcji w niej przedłożone mogą w każdej chwili podlegać negocjacjom.

Co powinno znaleźć się na fakturze proforma?

Faktura proforma wygląda oraz posiada te same elementy co faktura VAT, miedzy innymi:

  • miejsce i datę,
  • dane stron,
  • nazwę usług czy też towarów, stanowiących przedmiot transakcji (wraz z wykazaniem ich jednostek miary, ilości itp.),
  • wartość netto i brutto (zarówno poszczególnych produktów i usług, jak i wartość całości zamówienia) zapisana również słownie,
  • informacja o wysokości uwzględnionych zniżek,
  • stawka oraz obliczona z tego tytułu kwota podatku VAT,
  • określenie terminu zapłaty,
  • wskazanie przewidywanej daty realizacji usługi czy też doręczenia towaru.

Taką fakturę wystawca zobowiązany jest oznakować zauważalnie w tytule określeniem “PRO FORMA”, by bez trudności można było rozróżnić ten dokument od właściwej faktury VAT, wywołującej skutki podatkowe. Należy również mieć na uwadze, że ten rodzaj faktury nie zwalnia z obowiązku wydania klientowi wiążącej faktury VAT. Co ważne, faktury proforma nie wolno wystawić w przypadku, gdy klient uiści w całości opłatę za przedmiot transakcji czy też wpłaci zaliczkę.