Co należy wiedzieć o likwidacji polisolokaty?

Około 8-10 lat temu, w rzadszych przypadkach też i dzisiaj, wiele ludzi otwierało i wciąż otwiera polisolokaty. Produkt ten w swojej ofercie miały lub mają pośrednicy finansowi (Open Finance), towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa i wiele innych) oraz banki (np. Getin Bank, Deutsche Bank). Ponieważ posiadanie polisolokaty związane jest z przeróżnego rodzaju opłatami: wstępną, likwidacyjną, za zarządzanie środkami, a brakuje gwarancji wypłaty wkładu po zakończeniu umowy, rośnie ilość postępowań dotyczących odzyskania pieniędzy i kosztów likwidacyjnych z polisolokat.

Następstwa likwidacji polisolokaty

Polisolokata – w ogromnym skrócie i zgodnie z najprostszą definicją – to kombinacja ubezpieczenia na życie i dożycie z lokatą oszczędnościowo-inwestycyjną. W polisolokacie podział wpłacanych środków nie jest równy – przeważająca ich część przekazana jest na ryzykowne inwestycje. Zapisy w umowie, która wiąże klienta z bankiem czy ubezpieczycielem są przeważnie niekorzystne. W razie fiaska inwestycji, opłatami obarczona jest wyłącznie jedna strona – klient.
Wpłaty na polisolokatę należy opłacać z częstotliwością wyznaczoną w umowie, przykładowo co 30 dni, kwartał, 6 miesięcy lub rok. Częstą praktyką instytucji oferujących polisolokaty jest zasada, że w razie braku wpłaty, np. przez okres trzech kolejnych miesięcy, polisolokata jest likwidowana, a klient odbiera nieznaczny ułamek z funduszu, który do tej pory zdołał uzbierać.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Czas obowiązywania umowy o polisolokatę to od kilku do nawet kilkudziesięciu lat, z tej przyczyny często posiadacze polisolokaty postanawiają o jej zlikwidowaniu przed końcem jej trwania. Po podjęciu tej decyzji od posiadacza zostaje pobrana opłata likwidacyjna – może ona sięgać nawet kwoty odpowiadającej ilości środków zgromadzonych do tej pory na polisolokacie. W sytuacjach likwidacji polisolokaty wskazane jest zatem skorzystać z profesjonalnej pomocy – na rynku usług prawniczych są kancelarie doświadczone w prowadzeniu postępowań, takich jak likwidacja polisolokat i odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat.