Przepisy o danych osobowych – szkolenia ABI

Administrator bezpieczeństwa danych zajmuje się ochroną informacji o osobach fizycznych – instytucja ta została uregulowana około 20 lat temu na mocy odpowiednich przepisów prawnych. Jakie kwalifikacje należy posiadać, żeby sprawować taką funkcję? Komu przyda się kurs ABI?

Szkolenia ABI – zdolność do czynności prawnych i niekaralność

Dane osobowe powinny być wyjątkowo chronione, szczególnie współcześnie, kiedy możliwości wykorzystania poufnych informacji jest zdecydowanie więcej. To zadecydowało, że powołano instytucję administratora bezpieczeństwa informacji, którego rolę może pełnić tylko osoba fizyczna. Potencjalny administrator bezpieczeństwa informacji musi spełniać następujące wymagania: mieć zdolność do samodzielnego kształtowania swojej sytuacji prawnej, korzystać z pełni praw publicznych, dysponować specjalistyczną wiedzą w zakresie ochrony informacji o osobach fizycznych. Dodatkowo kandydat musi dostarczyć zaświadczenie o niekaralności. Według przepisów powołanie ABI nie jest obligatoryjne.

Szkolenia ABI – jakie funkcje spełnia administrator?

Funkcja administratora bezpieczeństwa informacji polega na kontrolowaniu stosowania norm dotyczących ochrony danych osobowych. ABI prowadzi również specjalny rejestr danych. Na rynku dostępne są specjalistyczne szkolenia przygotowujące kandydatów na ABI. Podczas szkolenia słuchacze poznają kluczowe terminy, takie jak GIODO, administrator danych osobowych (ADO), odbiorca danych osobowych, zdobywają aktualną wiedzę o przepisach prawnych związanych z ochroną danych, uczą się rozwiązywania problemów, jak również uczą się jak zabezpieczać dane. Każdy słuchacz kursu otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające posiadane kwalifikacje, jak również dostęp do materiałów szkoleniowych i wzorów dokumentów.